Siðareglur

Stefna gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi

Stefna

Einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni eða ofbeldi eru ekki undir neinum kringumstæðum liðin hjá Íslenska Alpaklúbbnum (ÍSALP). Meðlimir sem með framkomu sinni, orðum, viðmóti eða atferli sýna slíka hegðun gagnvart öðrum meðlimum í viðburðum félagsins, hvort sem um er að ræða einstakt tilvik eða ítrekaða hegðun, telst brjóta gegn þessari grundvallarreglu félagsins. Slík hegðun getur leitt til áminningar eða eftir atvikum brottvikningar úr félaginu.

Stefna þessi gildir um alla meðlimi og stjórn félagsins.

Markmið

Markmið þessara stefnu er að vinna gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi og leggur félagið áherslu á að skapa og viðhalda umhverfi þar sem gagnkvæm virðing, traust, heiðarleiki og faglegt viðmót er í hávegum haft í öllum samskiptum. Allir félagar á viðburðum skulu njóta jafnræðis án tillits til uppruna, þjóðernis, litarháttar, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, kynferðis, kyntjáningar, kynhneigðar, aldurs, efnahags, ætternis, fötlunar, heilsufars eða annarrar stöðu í allri starfsemi ÍSALP.

Mikilvægt er að allir þeir sem koma fram fyrir hönd félagsins fari fram með góðu fordæmi og stuðli að því með framkomu sinni að skapa menningu þar sem öllum hagaðilum líður vel og gagnkvæm virðing ríkir.

Það er markmið að allir þeir sem starfa eða ferðast á vegum ÍSALP þekki boðleiðir ef upp kemur grunur um einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi og geti brugðist við með réttum hætti ásamt því að vera meðvitaðir um málsmeðferð slíkra mála.

Það er enn fremur markmið að tryggja hagsmuni bæði meints þolanda og meints geranda og að faglega og yfirvegað sé tekið á öllum málum.

Skilgreiningar

Einelti

er endurtekin ótilhlýðileg háttsemi sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður svo sem með því að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda viðkomandi ótta. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir. Almennt gildir að til að hegðun teljist einelti þarf mynstur endurtekinnar, lítillækkandi eða neikvæðrar hegðunar og þróunar samskipta að vera til staðar og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að.

Kynferðisleg áreitni

er hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.

Kynbundin áreitni

er hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi.

Ofbeldi

er hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða svipting frelsis.

Tilkynningar

Einstaklingur sem telur sig hafa orðið fyrir einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni eða ofbeldi í viðburðum á vegum ÍSALP eða af hálfu einstaklings sem kemur fram fyrir hönd félagsins, eða hefur rökstuddan grun eða vitneskju um slíka hegðun, getur tilkynnt slíkt til stjórnar ÍSALP. Ef stjórnarmeðlimur er aðili að máli skal tilkynna til formanns félagsins. Formaður félagsins, ber ábyrgð á að unnið sé úr slíkri tilkynningu í samræmi við viðbragðsáætlun félagsins.

Viðbragðsáætlun

Félagið fer eftir viðbragðsáætlun fyrir íþrótta- og æskulýðsstarfs sem er landslæg áætlun vegna atvika og áfalla sem geta komið upp í félagsstarfi slíkrar starfsemi. Í samræmi við viðbragðsáætlunina skal við meðferð máls sýna varfærni og nærgætni með virðingu allra málsaðila í huga. 

Samþykkt stefnu

Stefna þessi skal vera aðgengileg öllum á vefsíðu ÍSALP. Stefnan skal kynnt fyrir nýjum stjórnarmeðlimum.

Stefna þessi skal vera endurskoðuð þegar þurfa þykir og samþykkt á stjórnarfundi félagsins.

Þannig samþykkt á stjórnarfundi ÍSALP þann 17.apríl 2023